Zeytin Cafe'nin Cafe-Resturant İhalesi

 

ALTINÖZÜ BELEDİYESİ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenişehir Mahallesi, Karsu Mevkii, Altınözü 15 Temmuz Milli İrade Parkı içerisinde Belediyemiz tarafından yaptırılan 276 m2 kapalı, 350 m2 açık alanı bulunan Zeytin Cafe’ nin Cafe-Restaurant olarak işletilmek üzere 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre 14.11.2017 Salı günü Saat 10:00” da Altınözü Belediyesi Toplantı Salonunda açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

   İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

Yenişehir Mh.Belediye Cd. No:5 Altınözü/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

0326 3113057 -0326 3113059

e) Elektronik posta adresi

 

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.altinozü.bel.tr

2 - İhale konusu kiraya verilecek işyerinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

 Cafe – Restaurant (276 m2 kapalı alan- 350 m2  açık alan ) Demirbaş ve müştemilatı ile birlikte

b) Özelliği

İşyeri

c) Kiralanacak Yer

Yenişehir Mahallesi, Karsu Mevkii, 15 Temmuz Milli İrade Parkı İçerisinde Zeytin Cafe - Restaurant

d) Tahmini Bedeli

12.000,00- TL+ KDV (Bir Yıllık)

e)Kira Suresi

3 (Üç) Yıllık

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

ALTINÖZÜ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

14/11/2017 Salı Günü Saat: 10:00’ da

e) İhale usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü

 

 

 

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a)              İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı

b)             Nüfus cüzdan sureti

c)             Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin sureti

2 -      Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olamaz.

3-             İhale üzerinde kalandan, İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

4-            İhale,İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

5-             Altınözü Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İLAN OLUNUR

 

 İhale Listesini buradan indirebilirsiniz