Akartyakıt İhalesi

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ALTINÖZÜ BELEDİYESİ
2018 YILI AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/561088

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yenisehir Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 31750 ALTINÖZÜ/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3263113057 - 3263113059

c) Elektronik Posta Adresi

:

altinozu@altinozu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

252.500 LtMotorin , 8.500 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) yükleniciye ait bayii dağıtım istasyonu pompalarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır. Ayrıca idarenin ihtiyaç gördüğü durumlarda bir komisyon nezaretinde idarenin belirleceği depoya boşaltılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

01/01/2018 - 31/12/2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİŞEHİR MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:5 ALTINÖZÜ/HATAY

b) Tarihi ve saati

:

30.11.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Araçların ihtiyacı olan benzin ve motorin(diğer), yüklenicinin taahhüt ettiği akaryakıt istasyonlarından ihtiyaç duyuldukça alınacaktır. İSTEKLİ dağıtıcı ise; Ana Dağıtıcı lisansını (sözleşme süresi içinde süresi dolmayacak), teknik şartnamenin “2.2.2.4., 2.2.2.5. ve 2.2.2.6.” maddelerde yazılı hususları karşılayan OYAS’a sahip anlaşmalı akaryakıt istasyonlarının bulunduğunu ve bu akaryakıt istasyonlarının İDARE’nin araçlarına akaryakıt vermeyi kabul ettiğine dair taahhütlerini teklifiyle birlikte sunacaktır.

2- İSTEKLİ bayi ise OYAS’a sahip anlaşmalı akaryakıt istasyonlarının bulunduğunu ve bu akaryakıt istasyonlarının İDARE’nin araçlarına akaryakıt vermeyi kabul ettiğine dair;

2.1.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alacakları İstasyonlu Bayilik Lisansı’nı,

2.2.   Anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcı ile yaptığı Bayilik Antlaşması (Sözleşme)’nı,

2.3. Anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcı firmanın Dağıtıcı Lisansını teklifiyle birlikte sunacaktır.

2.4. Yukarıda istenen sözleşme ve anlaşmaların süresi ihale sözleşme süresini kapsar şekilde olacaktır.

3- Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 6.2. maddesinde belirtilen 13 (onüç) adet Operasyon Merkezinin en az 10 (on) operasyon merkezini karşılamak zorundadır. Söz konusu operasyon merkezlerini karşılamak için;

3.1 Operasyon merkezlerinin tamamında anlaşmalı akaryakıt istasyonuna sahip olduğunu gösteren Ana Dağıtıcıdan onaylı EK-D formla taahhüt edebilir.

3.2 Operasyon merkezlerinin en az 8 (sekiz) adedinde anlaşmalı akaryakıt istasyonuna sahip olduğunu gösteren Ana Dağıtıcıdan onaylı EK-D formla taahhüt etmek şartıyla, kalan 2 (iki) operasyon merkezinde de motorin(diğer) yakıtını depolamak üzere, İDARE’nin göstermiş olduğu yere Mobil Akaryakıt İstasyonu kuracağına dair taahhüdü teklifiyle birlikte sunabilir.

3.3  EK-D formda akaryakıt istasyonu taahhüdü verilemeyen operasyon merkezlerinin belirtilen sınırları içinde teknik şartname ve eklerinde belirtilen özelliklere sahip akaryakıt istasyonu var ise mobil akaryakıt istasyonu kuracağına dair taahhüdü kabul edilmeyecektir.

4- EK-D form ile akaryakıt verileceği taahhüt edilen istasyonlarda, sözleşme süresinde herhangi bir bayinin lisansının EPDK tarafından iptal edilmesi, Ana Dağıtıcı firmayla sözleşmesinin sona ermesi, iflas vb. nedenlerle bayi için yapılmış taahhüt devre dışı kalırsa, bunun yerine teknik şartname ve eklerinde yazılı özelliklere haiz başka bir istasyon veya İDARE’nin kabul edeceği makul uzaklıkta başka bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt tedarik edileceğini, aksi takdirde İDARE’nin göstereceği yere motorin(diğer) yakıtını depolamak üzere Mobil Akaryakıt İstasyonu kuracağını taahhüt edecektir.

5- Ana Dağıtıcı firmadan Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve EPDK tarafından “Petrol Piyasası Bayilik Lisansı” verilmiş, bayilik anlaşması yapılmış ve OYAS’a sahip bütün akaryakıt istasyonlarından akaryakıt tedarik edilebileceğine dair taahhüdünü teklifiyle birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Altınözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altınözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 İhale listesini buradan indirebilirsiniz